Sovgatov, İlham. (2022). The Religious View of Azerbaijan Intellectuals (1885-1915). CenRaPS Journal of Social Sciences, 4(2), 32–45. https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i2.81