Sovgatov, İlham. 2022. “The Religious View of Azerbaijan Intellectuals (1885-1915)”. CenRaPS Journal of Social Sciences 4 (2):32-45. https://doi.org/10.46291/cenraps.v4i2.81.