Sovgatov, İlham (2022) “The Religious View of Azerbaijan Intellectuals (1885-1915)”, CenRaPS Journal of Social Sciences, 4(2), pp. 32–45. doi: 10.46291/cenraps.v4i2.81.